Kệ Vật Liệu Thông Minh

  • Quản lý sản phẩm (nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm)
  • Quản lý xuất, nhập kho (kiểm soát FIFO)
  • Tra cứu thông tin và báo cáo kiểm kê
  • Theo dõi tồn kho theo thời gian thực và cảnh báo tồn kho (cao hoặc thấp)
  • Cảnh báo ngăn ngừa sai sót của con người với xuất nhập linh kiện
  • Giảm đáng kể thời gian lấy và trả vật liệu nhờ vào chỉ thị bởi tín hiệu đèn
  • Tích hợp với hệ thống của nhà máy (MRP, MES)
Danh mục: