OEE là gì ? Ý nghĩa của OEE trong sản xuất

OEE là gì ? Ý nghĩa của OEE trong sản xuất

OEE là gì ? 

OEE là viết tắt của “Overall Equipment Efficiency” (Hiệu suất tổng thể của thiết bị). OEE là một số liệu đo lường trong lĩnh vực sản xuất và quản lý hiệu suất thiết bị. Nó đo lường khả năng của một thiết bị sản xuất hoạt động hiệu quả và hiệu suất của quá trình sản xuất

Giao diện màn hình OEE
Giao diện màn hình OEE/ HIệu suất tổng thể phần mềm OEE trong sản xuất tại STI

Cách tính Hiệu suất tổng thể của OEE trong sản xuất

 

1. Availability (Sẵn có): Tỷ lệ vận hành

Tỷ lệ vận hành theo thời gian = (Thời gian vận hành lý thuyết – Thời gian dừng máy)/ Thời gian vận hành lý thuyết

  • Kết quả là một tỷ lệ phần trăm, ví dụ: 90%.

2. Performance (Hiệu suất): Tỷ lệ hiệu suất

Tỷ lệ hiệu suất = (Thời gian chu kỳ lý tưởng x Tổng sản phẩm) / Thời gian chạy máy

Trong đó:

  • Thười gian chu kỳ lý tưởng là thời gian chu kỳ nhanh nhất mà quá strinhf của sản xuất có thể đạt được trong điều kiên tối ưu
  • Tỷ lệ hiệu suất: bất cứ điều gì khiến quá trình sản xuất diễn ra với tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa có thể (gồm: cả chủ kỳ chậm và quãng dừng ngắn, không lớn hơn 100%). Nếu lớn hơn 100% thì thời gian chu kỳ lý tưởng được đặt không chính xác

3. Quality (Chất lượng): Tỷ lệ chất lượng

Tỷ lệ chất lượng = Tổng sản phẩm chất lượng/Tổng số sản phẩm đã thực hiện

  • Kết quả là một tỷ lệ phần trăm, ví dụ: 95%.

 

Cuối cùng, tính OEE: OEE = Availability x Performance x Quality

Ví dụ: Availability = 90% Performance = 80% Quality = 95%

OEE = 0.9 x 0.8 x 0.95 = 0.684 (hoặc 68.4%)

Kết quả OEE là một tỷ lệ phần trăm, trong ví dụ này là 68.4%. Điều này cho thấy hiệu suất tổng thể của thiết bị sản xuất trong khoảng thời gian đó. Mục tiêu là nâng cao OEE để đạt được hiệu suất tốt hơn trong quá trình sản xuất.

Ý nghĩa của OEE trong sản xuất

Đánh giá hiệu quả

 • OEE cho phép các doanh nghiệp đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất.
 • Nó cho biết bao nhiêu thời gian, công sức và tài nguyên được sử dụng để tạo ra sản phẩm hoàn thành và bao nhiêu mất mát xảy ra trong quá trình đó.
 • Điều này giúp xác định các khía cạnh cần cải thiện và tối ưu hóa để tăng cường hiệu quả và giảm thiểu lãng phí.

 

Phát hiện sự cản trở

 • Giúp xác định và phân tích các nguyên nhân gây ra gián đoạn hoạt động và giảm hiệu suất.
 • Thông qua các thành phần của OEE (tỷ lệ sử dụng thiết bị, hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm), người dùng có thể nhận ra những vấn đề và sự cố cụ thể trong quy trình sản xuất, từ đó tìm cách khắc phục và tối ưu hóa.àng.

 

Đo lường sự tiến bộ

 • OEE cung cấp một phép đo định kỳ để theo dõi sự tiến bộ và thay đổi trong hoạt động sản xuất.
 • Bằng cách so sánh các chỉ số OEE theo thời gian, người dùng có thể xác định liệu các biện pháp cải tiến và thay đổi đã giúp cải thiện hiệu suất và tăng cường năng suất chung hay chưa.

 

Xác định ưu tiên

 • Giúp xác định các thiết bị và khu vực sản xuất đang hoạt động không hiệu quả nhất.
 • Dựa trên dữ liệu OEE, người quản lý có thể xác định các vấn đề cần được giải quyết và ưu tiên các biện pháp cải tiến để tối ưu hóa hoạt động và tăng cường hiệu suất tổng thể.

 

Tóm lại, OEE có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất bởi vì nó cung cấp một phép đo chính xác về hiệu quả và hiệu suất tổng thể của hệ thống sản xuất. Nó giúp xác định những vấn đề cần được giải quyết và cung cấp cơ sở để thực hiện các biện pháp cải tiến, tối ưu hóa và tăng cường năng suất chung của doanh nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về hiệu suất phần mềm 0EE thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Mr Biên:

Để biết thêm thông tin về Hiệu suất tổng thể của OEE trong sản xuất tại STI Việt Nam, quý công ty vui lòng liên hệ:

 • Mr. Biên: 0904 565 121